ทักษะในศตวรรษที่ 21

Posted on Updated on

สวัสดีนะเออ

Posted on Updated on

นี่คือเว็บไซต์ในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ของ นาย คณาธิป วงศ์จรัส  ชั้น5/1  เลขที่4